Algemene Voorwaarden Verditran

Algemene Voorwaarden Verditran

Algemene voorwaarden Verditran

E-mail: info@Verditran.com

Website: www.Verditran.com

Definities

 • “Verditran” : Voluit “Verditran • Digital Transformation” , gevestigd te Bakhuizen onder KvK nr. 89162633
 • “Opdrachtgever”: degene met wie Verditran en overeenkomst is aangegaan.
 • “Partijen”: Verditran en Opdrachtgever samen.
 • “Consument”: Een Opdrachtgever die tevens en individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Verditran .
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Verditran zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen
 • geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte stat
 • vermeld.
 • Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zin overeengekomen.

Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Verditran zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen
3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Verditran slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd

Prijzen

 • Alle prijzen die Verditran hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Verditran hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Verditran te allen tijde wijzigen.
 • Partijen komen voor een dienstverlening door Verditran een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk en vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Verditran is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger wit gaat vallen, dient Verditran de Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de Opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Verditran heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Verditran prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Verditran op te zeggen indien hij niet akkoord gat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 • Verditran mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De Opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Verditran de Opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Verditran behoudt zich het recht voor om en levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Verditran gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanner de Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Verditran
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanner de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Verditran zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Verditran op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de witvoering van de overeenkomst door Verditran , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Verditran te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de Opdrachtgever en consument is, doet de Opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige in deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de Opdrachtgever een consument is, doet de Opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Verditran te verrekenen met en vordering op Verditran

Verzekering

 • De Opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden teen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de witvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Verditran die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Verditran de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 • Wanner partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Verditran enkel een inspanningsverplichting en us geen resultaatsverplichting.
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verditran voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Verditran heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en a schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Verditran tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Verditran tijdig kan beginnen aan de witvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Verditran .
 • De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ok indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover wit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Verditran de betreffende bescheiden.
 • Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Verditran redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de witvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Duur van de overeenkomst betreffende en dienst

 • De overeenkomst tussen Verditran en de Opdrachtgever betreffende en dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst dit anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van en opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van en opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever Verditran schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 • De Opdrachtgever kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • Een consument heeft het recht een overeenkomst voor en dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Intellectueel eigendom
 • Verditran behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verditran (laten)
 • kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 • De Opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Verditran ontvangt geheim.
 • Hetzelfde geld voor alle andere informatie betreffende Verditran waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Verditran schade kan berokkenen.
 • De Opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de Opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever
 • die door de Opdrachtgever openbaar gemaakt word op grond van en wettelijke plicht
 • 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geld voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor en periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 • Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 • Daarnaast verbeurt de andere partij en bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 • Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Verditran waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 • De Opdrachtgever vrijwaart Verditran teen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Verditran geleverde producten en/of diensten.
 • Klachten
 • De Opdrachtgever dient een door Verditran geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt en geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Verditran daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Verditran uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Verditran in stat is hierop adequaat te reageren.
 • S. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een Klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Verditran gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 • De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Verditran
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Verditran ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever

Als Verditran en overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Verditran verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Verditran

 • Verditran is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor over die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Verditran aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit wit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Verditran is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Verditran aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) witkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 • Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Verditran vervalt in elk geval 12 maanden ma de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet witgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Recht op ontbinding
 • De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner Verditran toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding net rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Verditran niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Verditran in verzuim is.
 • Verditran heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen wit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Verditran kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geld dat een tekortkoming van Verditran in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan Verditran kan worden toegerekend in een van de wil van Verditran onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verditran kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wamprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Verditran 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Verditran er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat en overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Verditran is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
 • Wijziging algemene voorwaarden
 • Verditran is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Verditran zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de Opdrachtgever wit en overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Verditran
 • Deze bepaling geld als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, word in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Verditran bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement war Verditran is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2023

Dowloads

"Algemene Voorwaarden Verditran" downloads

Verditran algemene voorwaarden
Download de algemene voorwaarden van Verditran

Verder praten...?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Verder praten...?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking